Regulamin zajęć sportowych

Zdrowo i sportowo w Morawskich Wrotach

 

REGULAMIN

zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na pływalni „Nautica”

Realizacja zajęć odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID 19.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem programu „Zdrowo i sportowo w Morawskich Wrotach” jest:

- profilaktyka wad postawy i korekta zdiagnozowanych wad u uczestników zajęć,

- zrozumienie przez uczestników potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną,

- aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej – włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej,

2. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota przy współpracy z GOTSiR „Nautica” w Gorzycach.

3. Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

4. Zajęcia skierowane są do uczniów klas 1-8 Szkół Podstawowych z terenu Gminy: Gorzyce, Godów, Krzyżanowice, Lubomia, Marklowice, Mszana.

5. Zajęcia sportowe na pływalni będą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników.

6.Rekrutację uczestników przeprowadza Organizator. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć utworzona zostanie lista rezerwowa. Dopuszcza się możliwość ponawiania rekrutacji.

7. Kryteria rekrutacji:
- uczniowie ze wskazaniami lekarskimi,
- uczniowie skierowani przez pielęgniarkę szkolną,
- uczniowie wskazani przez nauczycieli wychowania fizycznego,
- uczniowie zgłoszeni przez rodziców.

8. Zaświadczenia lekarskie nie są konieczne, ale pierwszeństwo udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej mają dzieci z obniżoną sprawnością fizyczną oraz odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała.

9. Zajęcia będą realizowane 1 lub 2 razy w tygodniu od maja 2021 r. do grudnia 2021r.
Termin rozpoczęcia zajęć jest uwarunkowany ministerialnymi decyzjami pandemicznymi.

10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna dziecka (deklaracja). Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są dobrowolne, ale po złożeniu deklaracji chęci w nich uczestnictwa obecność jest obowiązkowa.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Uczestnikiem zajęć jest każdy uczeń, zapisany przez rodzica na zajęcia z pływania i uczestniczący w nich.

2. Gimnastyka będzie prowadzona w formie zajęć grupowych w wodzie.

3. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Uwaga: czas zajęć 60 minut + 10 minut na przebranie się. Po przekroczeniu 70 minutowego pobytu na pływalni od uczestników pobierana będzie opłata za każdą przekroczoną minutę zgodnie z aktualnym cennikiem GOTSiR Nautica.

4. Uczniowie uczestniczą w zajęciach w określonych grupach, w miarę możliwości są dobrani wiekowo z uwzględnieniem dysfunkcji.

5. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym dla każdej grupy harmonogramem. Łączna liczba zajęć dla 1 grupy wynosi 20.

6. Prowadzona będzie dokumentacja w postaci DZIENNIKA ZAJĘĆ.

7. Za bezpieczeństwo ćwiczących na basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia - instruktor.

III. ZADANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

1. Dowożenie dziecka przez rodziców/opiekunów i odbieranie po zajęciach.

2. Dbanie o bezpieczeństwo oraz nadzorowanie ich przestrzegania do momentu zbiórkiz instruktorem na hali pływalni.

3. Sprawowanie nadzoru nad młodszymi dziećmi w szatni przed wejściem na halę basenową i po wyjściu z niej.

Uwaga: rodzice mogą w tym celu skorzystać z bezpłatnego 15 – minutowego wejścia na pływalnie w celu pomocy dziecku w przebraniu się ( tzw. karta opiekuna).

4. Rodzice uczestników mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecności podopiecznych do 7 dni. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 3 zajęciach może skutkować skreśleniem uczestnika z listy i zajęciem jego miejsca przez dziecko z listy rezerwowej.

5. Rodzice zobowiązują się do podawania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach jest równoznaczne z brakiem przeciwwskazań do ćwiczeń.

IV ZADANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczestnik jest zobowiązany:

a) przestrzegać niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu sportowego - pływalnia „Nautica” oraz stosować się do poleceń osób prowadzących zajęcia,

b) punktualnie stawiać się na zajęcia. Spóźnienie powyżej 10 minut może spowodować wykluczenie uczestnika z zajęć,

c) utrzymywać porządek na pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem szatni,

d) posiadać stój sportowy dostosowany do rodzaju zajęć,

e) samodzielnie dbać o swoje rzeczy, brać odpowiedzialność za ich pakowanie i zabieranie po zajęciach,

f) nie oddalać się od grupy.

2. Uczestnicy każdorazowo informują instruktora o zamiarze wyjścia do toalety oraz o wszelkich sytuacjach mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników.

V POZOSTAŁE ZASADY

1. Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest ograniczona.

2. Pilne przypadki przyjęć dziecka na zajęcia rozpatrywane są indywidualnie przez Organizatora.

3. Uczestnik zajęć lub jego rodzic mają prawo zgłosić uwagi, skargi lub zażalenia w siedzibie LGD Morawskie Wrota przy ul. Raciborskiej 27 w Gorzycach.

4. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

Partner Projektu:

Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach

 

rowerki

Partnerzy:

  • GCKG Gorzyce
  • e-gorzyce
  • Miesięcznik U Nas
  • Gorzyce
  • LGD Morawskie Wrota