Regulamin zajęć

Zdrowo i sportowo w Morawskich Wrotach II

 

REGULAMIN

zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na pływalni „Nautica” oraz GOS Mszana w Połomii

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem programu „Zdrowo i sportowo w Morawskich Wrotach” jest:

- profilaktyka wad postawy i korekta zdiagnozowanych wad u uczestników zajęć,

- zrozumienie przez uczestników potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną,

- aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej – włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej,

2. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota przy współpracy z GOTSiR „Nautica” w Gorzycach. oraz GOS Mszana ( pływalnia w Połomii).

3. Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

4. Zajęcia skierowane są do uczniów klas 1-6 Szkół Podstawowych z terenu Gminy: Gorzyce, Godów, Krzyżanowice, Lubomia, Marklowice, Mszana.

5. Zajęcia sportowe na pływalni będą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników.

6.Rekrutację uczestników przeprowadza Organizator. W przypadku wyczerpania limitu przyjęć utworzona zostanie lista rezerwowa. Dopuszcza się możliwość ponawiania rekrutacji.

7. Kryteria rekrutacji:
- uczniowie ze wskazaniami lekarskimi, skierowani/ wskazani do wsparcia przez pielęgniarkę szkolną, nauczyciela wychowania fizycznego
- uczniowie zgłoszeni przez rodziców.

8. Zajęcia będą realizowane 1 lub 2 razy w tygodniu od maja 2022 r. do grudnia 2022r.
Termin rozpoczęcia zajęć jest uwarunkowany ministerialnymi decyzjami pandemicznymi.

9. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna dziecka (deklaracja). Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są dobrowolne, ale po złożeniu deklaracji chęci w nich uczestnictwa obecność jest obowiązkowa.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Uczestnikiem zajęć jest każdy uczeń, zapisany przez rodzica na zajęcia z pływania i uczestniczący w nich.

2. Gimnastyka będzie prowadzona w formie zajęć grupowych w wodzie.

3. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

4. Czas zajęć 60 minut + 2 x15 minut na przebranie się.
Uwaga: po przekroczeniu wskazanego czasu pobytu na pływalni od uczestników pobierane będą opłaty zgodnie z cennikami pływalni.

5. Uczniowie uczestniczą w zajęciach w określonych grupach, w miarę możliwości są dobrani wiekowo z uwzględnieniem dysfunkcji.

6. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym dla każdej grupy harmonogramem. Łączna liczba zajęć dla każdej grupy wynosi 20.

7. Prowadzona będzie dokumentacja w postaci DZIENNIKA ZAJĘĆ.

8. Za bezpieczeństwo ćwiczących na basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia - instruktor.

III. ZADANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

1. Punktualne dowożenie dziecka na zajęcia i odbieranie po ich zakończeniu.

2. Dbanie o bezpieczeństwo oraz nadzorowanie ich przestrzegania do momentu zbiórki z instruktorem na hali pływalni.

3. Sprawowanie nadzoru nad młodszymi dziećmi w szatni przed wejściem na halę basenową i po wyjściu z niej.

Uwaga: rodzice mogą w tym celu skorzystać z bezpłatnego 15 – minutowego wejścia na pływalnie w celu pomocy dziecku w przebraniu się ( tzw. karta opiekuna).

4. Rodzice uczestników mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecności podopiecznych do 7 dni. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 3 zajęciach może skutkować skreśleniem uczestnika z listy i zajęciem jego miejsca przez dziecko z listy rezerwowej.

5. Rodzice zobowiązują się do podawania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach jest równoznaczne z brakiem przeciwwskazań do ćwiczeń.

IV ZADANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczestnik jest zobowiązany:

a) przestrzegać niniejszego Regulaminu, regulaminów pływalni oraz stosować się do poleceń osób prowadzących zajęcia,

b) punktualnie stawiać się na zajęcia. Spóźnienie powyżej 10 minut może spowodować wykluczenie uczestnika z zajęć,

c) utrzymywać porządek na pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem szatni,

d) posiadać stój sportowy dostosowany do rodzaju zajęć,

e) samodzielnie dbać o swoje rzeczy, brać odpowiedzialność za ich pakowanie i zabieranie po zajęciach,

f) nie oddalać się od grupy.

2. Uczestnicy każdorazowo informują instruktora o zamiarze wyjścia do toalety oraz o wszelkich sytuacjach mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników.

V POZOSTAŁE ZASADY

1. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega - pierwszeństwo udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej mają dzieci z obniżoną sprawnością fizyczną oraz odchyleniami w prawidłowej budowie ciała.

2. Uczestnik zajęć lub jego rodzic mają prawo zgłosić uwagi, skargi lub zażalenia w siedzibie LGD Morawskie Wrota przy ul. Raciborskiej 27 w Gorzycach lub poprzez dedykowany adres gimnastyka.korekcyjna@nautica-gorzyce.pl

4. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

Partner Projektu:

Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach

Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie

 

Dzierwa_reklama

Partnerzy:

  • GCKG Gorzyce
  • e-gorzyce
  • Miesięcznik U Nas
  • Gorzyce
  • LGD Morawskie Wrota