Regulamin

REGULAMIN PÓŁKOLONII NA SPORTOWO Z „NAUTICĄ”

 

1. Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie szkół podstawowych.
2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawcy / kierownika od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 (od chwili przekazania uczestnika przez rodzica / prawnego opiekuna, do chwili jego odbioru).
3. Terminy turnusów:
05 – 09 lipca,
19 – 23 lipca,
02 – 06 sierpnia,
16 – 20 sierpnia.
4. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest dostarczenie na pływalnię „Nautica” (kasy) do 3 dni przed rozpoczęciem turnusu kompletu uzupełnionych dokumentów tj.
- karta kwalifikacyjna,
- oświadczenie rodzica,
- oświadczenie osoby odprowadzającej,
- zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka,
- RODO,
- zgody na mierzenie temperatury dziecka,
- dowodu dokonania wpłaty za półkolonię.

5. Rodzic / prawny opiekun oraz uczestnik półkolonii, zobligowani są do akceptacji i stosowania się do zasad ujętych przez GIS, MZ i MEN w PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19.
6. Uczestnicy półkolonii muszą być zdrowi w dniu rozpoczęcia turnusu, co poświadczają rodzice / prawni opiekunowie pisemnie.
7. Rodzic / prawny opiekun jest zobowiązany do bezzwłocznego odebrania dziecka z Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w przypadku wystąpienia objawów takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności.
8. Osoby odprowadzające dziecko muszą być zdrowe, co poświadczają pisemnie.
9. Rodzic / prawny opiekun jest zobowiązany do zaopatrzenia dziecka (uczestnika półkolonii) w indywidualne osłony nosa oraz ust do użycia podczas pobytu na półkolonii letniej.
10. Koszt jednego 5 dniowego turnusu wynosi 499zł / os.
11. Wpłaty zadatku w wysokości 100 zł należy dokonać do 3 dni po telefonicznym zapisaniu dziecka na dany turnus - wstępny (potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres mailowy). Tylko wpłacenie zaliczki w odpowiednim terminie gwarantuje miejsce na liście uczestników. Po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników resztę kwoty należy przelać do 3 dni przed rozpoczęciem turnusu. Wszystkie dane potrzebne do przelewu zostaną podane po kontakcie telefonicznym.

Telefon: 510-798-437,

e-mail: polkolonie.nautica@gmail.com

12. Rodzic / prawny opiekun jest zobowiązany doprowadzić uczestnika półkolonii na zbiórkę (9:00, kasy pływalni „Nautica”) oraz odebrać uczestnika półkolonii (15:00, kasy pływalni „Nautica”). W przypadku samodzielnego dotarcia na półkolonię oraz powrotu do domu przez uczestnika, rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest do przekazania przed rozpoczęciem turnusu pisemnego oświadczenia.
13. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
- spokojnego wypoczynku,
- uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych podczas trwania turnusu,
- korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu,
- korzystania z posiłków serwowanych podczas trwania turnusu.
14. Uczestnicy mają obowiązek:
- bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawcy / kierownika,
- przestrzegać harmonogram zajęć,
- dbać o porządek wokół siebie,
- dbać o higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
- szanować mienie i pomoc dydaktyczną,
- zachowywać się kulturalnie wobec pozostałych uczestników oraz wychowawców,
- być zaopatrzonym w strój adekwatny do zajęć.
15. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać samowolnie terenu półkolonii.
16. Rodzic / prawny opiekun jest odpowiedzialny materialnie za wszelki szkody wyrządzone przez dziecko.
17. Organizator nie odpowiada za wszelkie przedmioty przyniesione przez dziecko oraz rzeczy materialne.
18. Rażące nieprzestrzeganie regulaminu i zasad może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczestników bez zwrotu należności za turnus.
19. Ilość miejsc jest ograniczona.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie półkolonii oraz ostatecznej interpretacji poszczególnych zapisów regulaminu.

 

Partnerzy:

  • GCKG Gorzyce
  • e-gorzyce
  • Miesięcznik U Nas
  • Gorzyce
  • LGD Morawskie Wrota