Regulamin

REGULAMIN PÓŁKOLONII NA SPORTOWO Z „NAUTICĄ”

 

1. Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie szkół podstawowych.
2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawcy / kierownika od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500 (od chwili przekazania uczestnika przez rodzica / prawnego opiekuna, do chwili jego odbioru).
3. Terminy turnusów:
11 – 15 lipca 2022r,
15 – 19 sierpnia 2022r,
4. Warunkiem uczestnictwa dziecka na półkolonię jest dostarczenie na pływalnię „Nautica” (kasy) do 3 dni przed rozpoczęciem turnusu kompletu uzupełnionych dokumentów tj.
a) karta kwalifikacyjna,
b) oświadczenie rodzica,
c) zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka,
d) RODO,
e) dowodu dokonania wpłaty za półkolonię.
5. Rodzic / prawny opiekun jest zobowiązany do bezzwłocznego odebrania dziecka z Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w przypadku wystąpienia objawów takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności.
6. Koszt jednego 5 dniowego turnusu wynosi 599zł / os.
7. Wpłaty zadatku w wysokości 100 zł należy dokonać do 3 dni po telefonicznym zapisaniu dziecka na dany turnus. Tylko wpłacenie zaliczki w odpowiednim terminie gwarantuje miejsce na liście uczestników. Po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników resztę kwoty należy przelać do 3 dni przed rozpoczęciem turnusu.
8. Wszystkie dane potrzebne do przelewu zostaną podane po kontakcie telefonicznym.
Telefon: 791-890-257,
e-mail: polkolonie.nautica2022@gmail.com
9. Rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany doprowadzić uczestnika półkolonii na zbiórkę (900, kasy pływalni „Nautica”) oraz odebrać uczestnika półkolonii (1500, kasy pływalni „Nautica”). W przypadku samodzielnego dotarcia na półkolonię oraz powrotu do domu przez uczestnika, rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest do przekazania przed rozpoczęciem turnusu pisemnego oświadczenia.
10. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych podczas trwania turnusu,
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu,
d) korzystania z posiłków serwowanych podczas trwania turnusu.
11. Uczestnicy mają obowiązek:
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawcy / kierownika,
b) przestrzegać harmonogram zajęć,
c) dbać o porządek wokół siebie,
d) dbać o higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
e) szanować mienie i pomoc dydaktyczną,
f) zachowywać się kulturalnie wobec pozostałych uczestników oraz wychowawców,
g) być zaopatrzonym w strój adekwatny do zajęć.
12. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać samowolnie terenu półkolonii.
13. Rodzic / prawny opiekun jest odpowiedzialny materialnie za wszelki szkody wyrządzone przez dziecko.
14. Organizator nie odpowiada za wszelkie przedmioty przyniesione przez dziecko oraz rzeczy materialne.
15. Rażące nieprzestrzeganie regulaminu i zasad może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczestników bez zwrotu należności za turnus.
16. Ilość miejsc jest ograniczona.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie półkolonii oraz ostatecznej interpretacji poszczególnych zapisów regulaminu.

 

Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna

 

………………………………………………………………….

Dzierwa_reklama

Partnerzy:

  • GCKG Gorzyce
  • e-gorzyce
  • Miesięcznik U Nas
  • Gorzyce
  • LGD Morawskie Wrota