Polityka prywatności

Klauzula informacyjna/ polityka prywatności

Gminnego Ośrodka Turystyki, Rekreacji i Sportu Nautica w Gorzycach

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GOTSiR „Nautica” z siedzibą w 44-350 Gorzyce, ul. Bogumińska 31.

GOTSiR „Nautica” przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z GOTSiR „Nautica”,
  • realizacji umów zawartych z GOTSiR „Nautica”,
  • dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej niezawarciem,
  • spersonalizowanego marketingu i promocji usług oferowanych przez GOTSiR „Nautica”,
  • w trakcie wykonywania umowy, po wygaśnięciu umowy i w razie odstąpienia od jej zawarcia,
  • administracji wewnętrznej GOTSiR „Nautica”, w tym utrzymania infrastruktury IT, raportowania wewnętrznego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pani/Pana kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz GOTSiR „Nautica”, czynności faktycznie związanych z realizacja umów z GOTSiR „Nautica” oraz gdy udostępnienie danych jest niezbędne do realizacji zamówionej usługi (bank, dostawca usług płatniczych).

W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z GOTSiR „Nautica”, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

W związku z przetwarzaniem przez GOTSiR „Nautica” Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych .

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega GOTSiR „Nautica”.

Dane dla celu marketingowego są podawane dobrowolnie.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adres kontaktowy, pod którym można skontaktować się w powyższej sprawie:
email: sekretariat@nautica-gorzyce.pl

reklama kajaki Pietrzyk

Partnerzy:

GCKG Gorzyce
e-gorzyce
Gorzyce
LGD Morawskie Wrota
Prevac