Regulamin zajęć nauki pływania

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

 

Nazwa zadania: AKADEMIA PŁYWANIA W MORAWSKICH WROTACH

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota

Zajęcia skierowane są do uczniów klas I, II, III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Gorzyce, Godów, Lubomia oraz Marklowice.

Zajęcia odbywają się od dnia 24.02.2020 r. do 10.11.2020 r. według ustalonego harmonogramu.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest: pisemna zgoda rodzica lub opiekuna dziecka (deklaracja); dobry stan zdrowia; posiadanie odpowiedniego stroju do zajęć.

Za bezpieczeństwo ćwiczących na basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia - instruktor. Opiekunami uczniów w pomieszczeniach pływalni są nauczyciele, którzy mają obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na pływalnię do momentu jej opuszczenia przez ostatniego członka grupy.

Opiekunowie w czasie pobytu na pływalni są odpowiedzialni za właściwe zachowanie, porządek i bezpieczeństwo uczniów. Sprawują również opiekę w czasie przejazdu autobusem; na cały czas od momentu wyjazdu dzieci z danej szkoły do powrotu.

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE

Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach tworzą wspólną grupę zorganizowaną.

Opiekę nad uczniami sprawują opiekunowie zatrudnieni w ramach projektu.

Uczestnicy zajęć na basenie spotykają się o ustalonej porze w ustalonym miejscu
w szkole.

Uczniowie zawsze na basen wyruszają autobusem ze szkoły i po zajęciach wracają autobusem do szkoły.

 

III. ZADANIA OPIEKUNÓW

Zapoznanie uczestników zajęć z zasadami bezpieczeństwa oraz nadzorowanie ich przestrzegania /zasady przejazdu autobusem, poruszanie się po drogach, zachowanie na basenie/.

Sprawdzenie stanu liczbowego grupy przed wyruszeniem ze szkoły i z pływalni.

Pobranie odpowiedniej ilości pasków do szafek w szatni damskiej i męskiej.

Sprawowanie nadzoru nad uczniami w każdej szatni przed wejściem na halę basenową.

Przebywanie na hali basenowej podczas zajęć pływania dla uczniów.

Sprawdzenie szatni po wyjściu dzieci i oddanie pasków.

Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów na pływalni, w autobusie oraz za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przez uczniów zasad regulaminu.

 

IV. ZADANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnikiem zajęć jest każdy uczeń, zapisany przez rodzica na zajęcia z pływania
i uczestniczący w nich.

Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdów na basen i bezwzględnie przestrzegają regulaminu.

Podczas pobytu na pływalni uczniów obowiązują postanowienia regulaminu basenu.

Uczestnicy słuchają opiekunów, którzy sprawują opiekę podczas wyjazdu oraz instruktora pływania i ratowników pływalni.

Utrzymują porządek w autobusie oraz na pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem szatni.

Samodzielnie dbają o swoje rzeczy, biorą odpowiedzialność za ich pakowanie
i zabieranie po zajęciach.

Uczniowie informują opiekuna/instruktora o zamiarze wyjścia do toalety oraz
o wszelkich sytuacjach mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów.

Nie oddalają się od grupy.

 

V. POZOSTAŁE ZASADY

Uczestnik zajęć lub jego rodzic mają prawo zgłosić uwagi, skargi lub zażalenia
w siedzibie LGD Morawskie Wrota przy ul. Raciborskiej 27 w Gorzycach.

Zajęcia nauki pływania w ramach projektu „UMIEM PŁYWAĆ” odbywają się nieodpłatnie, są dobrowolne, ale po deklaracji chęci w nich uczestnictwa obecność jest obowiązkowa.

Wszelkie niedyspozycje dzieci należy zgłaszać opiekunowi przed wyjazdem na zajęcia.

W razie niemożliwości uczestnictwa w zajęciach, rodzic zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność dziecka w terminie 7 dni od daty wyjazdu.

Prowadzona będzie dokumentacja odbywających się zajęć w postaci DZIENNIKA ZAJĘĆ.

Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje odsunięcie ucznia od zajęć.

Organizator zajęć zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Partnerzy:

  • GCKG Gorzyce
  • e-gorzyce
  • Miesięcznik U Nas
  • Gorzyce
  • LGD Morawskie Wrota