Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności witryny internetowej

Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji "Nautica" ( dalej GOTSiR Nautica) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.nautica-gorzyce.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-04

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Niektóre opublikowane materiały/ dokumenty będą niedostępne ponieważ:
- niektóre filmy nie mają wprowadzonych napisów dla osób głuchych,
- niektóre dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,
- niektóre dokumenty PDF nie są w całości odczytywane przez programy dla osób niedowidzących( nieprawidłowe wykresy, tabele, sekcje nawigacyjne itp.),
- niektóre dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.,
- nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Data sporządzenia deklaracji:  2021-02-04

W GOTSiR Nautica przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www. nautica-gorzyce.pl spełnia wymagania powyższe wymagania w 100%.

Ułatwienia na stronie internetowej
1) podwyższony kontrast,
2) możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
3) nawigacja za pomocą skrótów klawiaturowych ( w zależności od danej przeglądarki).

Dane kontaktowe i informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Pan Roman Koral.
Drogi składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składania innych wniosków/skarg na brak zapewnienia dostępności:
- adres e-mail: sekretariat@nautica-gorzyce.pl;
- telefon: +48 (32) 4514634.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, którego elementu strony dotyczy oraz sposób kontaktu.
Żądanie powinno być zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni przy czym jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe GOTSiR Nautica niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a po wyczerpaniu powyższej procedury także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji w Gorzycach, ul. Bogumińska 31

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
- 2 wejścia główne ,w tym jedno z poziomu zero;
- monitoring.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
- korytarze i schody szerokie;
- budynek ma 1 piętro plus poziom -0 wejście dla osób niepełnosprawnych z windą (strona wschodnia budynku).
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych: 
- winda dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku (do 1 piętra);
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących; nie ma pętli indukcyjnych
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 
- dostępne i oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych od wschodniej strony obiektu.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 
- brak.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
- bezpłatny dostęp do internetu lub potrzebę tłumaczenia na język migowy należy zgłosić co najmniej na trzy dni robocze wcześniej w sekretariacie GOTSiR Nautica.
 

Weekendowe warsztaty pływania kraula

Partnerzy:

  • GCKG Gorzyce
  • e-gorzyce
  • Miesięcznik U Nas
  • Gorzyce
  • LGD Morawskie Wrota