Nautica Gorzyce

Informacja nieudostępniona

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej
jest udostępniana poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji w powszechnie dostępnym miejscu (tablica ogłoszeń GOTSiR Nautica, 44-350 Gorzyce ul. Bogumińska 31) oraz na wniosek zainteresowanego (wniosek należy złożyć w sekretariacie GOTSiR Nautica).

Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony?

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:
- informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),
- informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),
- tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,
- ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:
a/ ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
b/ osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli jesdnostka będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 782 z późn. zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
GOTSiR Nautica
44-350 Gorzyce,
ul. Bogumińska 31

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 782 z późn. zm.

 

Publikacja
Roman Koral 2020-01-31 11:33:13
Aktualizacja
Roman Koral 2020-02-03 10:36:59
Liczba wyświetleń
1129
Historia zmian