Nautica Gorzyce

RODO - ochrona danych osobowych

Dyrektor jako administrator danych osobowych przetwarzanych w GOTSiR Nautica w Gorzycach, wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych (IOD) panią Agnieszkę Firla:

E-mail pracownika IOD: iod@nautica-gorzyce.pl

Telefon pracownika IOD: (32) 45 14 634 wew. 101

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

Administratorem danych osobowych jest:

Gmina Gorzyce - Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica"
w Gorzycach (zwany dalej jako GOTSiR "Nautica")
ul. Bogumińska 31, 44-350 Gorzyce

 

Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:

- podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z GOTSiR "Nautica"

- realizacji umów zawartych z GOTSiR "Nautica"

- dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową
lub jej niezawarciem

- spersonalizowanego marketingu i promocji usług oferowanych przez GOTSiR "Nautica",
w trakcie wykonywania umowy, po wygaśnięciu umowy i w razie odstąpienia od jej zawarcia,

- administracji wewnętrznej GOTSiR "Nautica", w tym utrzymywania infrastruktury IT, raportowania wewnętrznego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

W zakresie odrębnych i dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pani/Pana kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do: innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz GOTSiR „Nautica” czynności związanych z realizacja umów z GOTSiR „Nautica” (np. obsługa informatyczna, prawna).

W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z GOTSiR „Nautica”, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

W związku z przetwarzaniem przez GOTSiR „Nautica” Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych .

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy lub spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega GOTSiR „Nautica”.

Dane dla celu marketingowego są podawane dobrowolnie.

Dane nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji ani profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego
do spraw ochrony danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adres kontaktowy, pod którym można skontaktować się w powyższej sprawie:
email: iod@nautica-gorzyce.pl

Publikacja
Roman Koral 2020-01-31 11:33:18
Aktualizacja
Agnieszka Firla 2022-03-31 15:10:57
Liczba wyświetleń
1047
Historia zmian