Nautica Gorzyce

Wnioski, petycje, skargi

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 z późń. zm., DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 Nr 5, poz. 46).

Tryb:
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków należy do Sekretariatu.

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: wtorki i środy w godzinach 12.00 -13:00 lub w innym terminie uzgodnionym wcześniej telefonicznie. 
W celu usprawnienia pracy, rekomendujemy wcześniejsze umówienie się z dyrektorem pod nr tel. (32) 45 14 634 wew. 101 (Sekretariat).

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowuje i kompletuje Sekretariat.

Skarga/ wniosek powinna zawierać:
Imię i nazwisko wnoszącego.
Dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Odpowiedż na petycję w sprawie płatności bezgotówkowych

Publikacja: , 2020-03-24 12:30:37

Aktualizacja: 2020-03-24 12:32:34

Waga: 270KB
Liczba pobrań: 584
Odpowiedź na wniosek dotyczący płatności bezgotówkowych cz.2

Publikacja: Roman Koral, 2020-02-03 12:25:25

Aktualizacja: 2020-02-03 12:38:19

Waga: 912KB
Liczba pobrań: 663
Odpowiedź na wniosek dotyczący płatności bezgotówkowych cz.1

Publikacja: Roman Koral, 2020-02-03 12:24:51

Waga: 330KB
Liczba pobrań: 599
Wniosek i petycja dotycząca płatności bezgotówkowych

Publikacja: Roman Koral, 2020-02-03 12:20:30

Aktualizacja: 2020-02-03 12:21:52

Waga: 126KB
Liczba pobrań: 632
Publikacja
Roman Koral 2020-01-31 11:37:24
Aktualizacja
Roman Koral 2020-02-03 12:45:27
Liczba wyświetleń
1147
Historia zmian